Hyzmat hökmünde VIPeMail. VIP-leri nyşana alyň | Baş direktorlar | GM | Dolandyryjylar geňeşi (BoDs) | TOP Dolandyryşy.


VIP eMail platformasynyň maksady, heläkçilige gönüden-göni ýüz tutmak arkaly aşa we çalt iş mümkinçiliklerine ýetmek:
 • Baş menejerler (GM)
 • TOP Dolandyryşy
 • Dolandyryjylar geňeşi (BoD)
 • Paýdarlar
 • Başlyklar
 • Executiveerine ýetiriji işgärler (CEO)
 • "Dünýäniň TOP"
 • Telekeçiligi ösdürmek dolandyryjylary (BDM)
 • Prezidentler

Bu TOP işewürlik mümkinçilikleri bilen çäklenýär:
 • Işewürlik sat
 • Birleşmek we almak (MA)
 • Gaty gizlin maglumatlar
 • Rebrandings
 • Bilelikdäki kärhanalar
 • Bilelikdäki önümler
 • Maýa goýum soraglary
 • Franşizalar
 • Tehnologiýa geçirmek
 • Kompaniýa satyn alyşlary
 • Maýa goýum gatnaşyklary
Bu Premium VIP e-poçta hyzmaty gaty çäkli we çäklendirilen.

Şeýle bolan ýagdaýynda, VIP e-poçta hyzmatlarynyň sargytlaryny kabul etmeýäris:
 • Mahabat
 • Aldaw
 • Barlanylmadyk sargyt kompaniýasy
 • Şübheli mazmun
 • Anonim, gol çekilmedik e-poçta
 • Galplyk
 • Wy consciencedanymyza we ahlak kadalarymyza laýyk gelmeýän islendik zat
 • Propaganda
 • Spam

Sargyt edýän tarap kanuna we adamlary saýlamaga jogapkärdir.

VIPeMail hyzmaty nähili işleýär?


 • AI gözleg botymyz iň möhüm Köpçülik hyzmatlary (Bir Stockalar, Hasabat portaly, hökümet maglumatlary, metbugat we ş.m.) ) köpçülige maglumat bermek üçin. Maglumat yzygiderli barlamak we her adama e-poçta ibermek arkaly yzygiderli amala aşyrylýar.
 • E-poçta hostlarynda / hyzmatlarynda ýerleşdirilen şahsy hasaplara, mugt e-poçta hasaplaryna e-poçta ibermeýäris
 • Daşarky spamerleri ulanmaýarys ýa-da e-poçta maglumat bazalaryny bikanun ýerleşdirýäris
 • Diňe internetde köpçülige elýeterli bolan aşakdaky maglumatlary saklaýarys:
  • e-poçta salgylary
  • TOP dolandyryşynyň doly atlary
  • Doly jemgyýetçilik maglumatlary
  • web sahypasynyň salgysy
 • e-poçta salgylary AI eMail gözleg robotymyz tarapyndan ele alynýar we tassyklanýar
 • “Smart AI” e-poçta robotymyz e-poçta habarlaryny çap edilen we çap edilmedik e-poçta salgylaryna ibermäge synanyşýar.
 • Kabul edilmedik ýagdaýynda säwlik habary - iberijä gaýtaryldy (Nädogry salgy) 7 günüň içinde e-poçta niýetlenen ýerine ýetdi diýip çaklaýarys. Ulanyjy okamagy tassyklamasa ýa-da ret etmese, bu ýagdaýda okalýandygyny barlamagyň altyn usuly ýok. Şeýle-de bolsa, e-poçta müşderileriniň köpüsinde bu islege bagly we hiç hili tassyklama ibermezden hasaba alynmaz).
 • AI eMail Robotymyz, e-poçta serwerleri, Spamdan goramak algoritmleri we ş.m. üçin üýtgeşik görünmek üçin her e-poçta mümkin boldugyça üýtgedýär.
 • Tekst we HTML habar formatyny goldaýarys. HTML habaryndaky baglanyşyklaryň käbir anti-spam algoritmleri üçin şübheli bolup biljekdigini we habaryň serwer tarapyndan duýduryşsyz petiklenip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.
 • Habarlary goşmaçasyz ýa-da bolmazdan goldaýarys. Habardaky goşmaçanyň käbir spama garşy algoritmler üçin şübheli bolup biljekdigini we habaryň serwer tarapyndan petiklenip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Kabul edilen habarlaryň iň uly ululygy her serwer üçin aýratyn sazlamadyr. Uly habar kiçi bolsa ýa-da ýeterlik ýer bolmasa, poçta gutusyny hem dolduryp biler. E-poçtaň umumy göwrümini 4MB-den pes saklamagy maslahat berýäris.
 • AI eMail Bot onlarça dürli statiki IP-lerden we onlarça domen / e-poçta salgylaryndan iberýär.
 • Specialörite ýagdaýlarda munuň üçin müşderi domenini / e-poçta salgysyny, serwerlerini ulanyp bileris.
 • Specialörite ýagdaýlarda "karte-blanche" bilen täze serwer hostingini (täze domen, täze IP, täze e-poçta salgysy) döredip bileris.
 • Yzyna gaýdyp barmak ýoly, müşderiniň e-poçta salgysyna başgaça düzülip bilner interaktiw jogap habarlar müşderiniň e-poçta salgysyna iberiler.
 • Kompaniýadan haýsy adamyň e-poçta alandygyny müşderä hasabat iberýäris.
 • VIPeMail hyzmatynda ne müşderi, ne-de üçünji tarap e-poçta salgylaryny alýar. Biziň niýetimiz, hyzmaty işjeň we gizlin saklamak, gadagan edilmeýär we spam işjeňligi sebäpli VIP e-poçta salgylarynyň üýtgemegini islemeýäris.
 • E-poçta maglumat bazamyzy üçünji taraplara satmaýarys ýa-da paýlaşmaýarys

Hyzmatdaşlyk mümkinçiligi:


Kompaniýalar we erkin işleýänler üçin komissiýa esaslanyp hyzmatdaşlygyň mümkinçiligini hödürleýäris. Localerli bazarlar üçin "ilçiler" gözleýäris. Has giňişleýin öwrenmek üçin bize ýüz tutuň